Marian Gutiérrez

Senior Advisor

Con más de 25 años de experiencia profesional en el sector financiero , de asesoramiento corporativo y banca de empresas, ha participado en numerosas operaciones en muy diversos sectores, especialmente en los de agroalimentación, bebidas espirituosas, distribución, bodegas, aceites, aceitunas, ingeniería, minería y energías renovables.

Como Senior Advisor de NORGESTION es responsable de la originación y gestión de proyectos y operaciones en la zona de Andalucía.

Inició su carrera profesional en la división de negocio de la Banca Corporativa de Banesto, de la que fue su directora en Andalucía durante más de 15 años en sus distintos modelos de negocio en el segmento medianas empresas. Posteriormente desarrolló el proceso de relevo generacional en la dirección del grupo ACESUR, asumiendo la responsabilidad de la Dirección Económica-Financiera del grupo. En los últimos años se ha dedicado a la consultoría financiera y de organización para medianas empresas y grupos familiares (2010-2013). En su última etapa asumió la responsabilidad de la apertura de la oficina de Sevilla de Abante Asesores Andalucía donde desarrolló su actividad como asesora y gestora de patrimonios. Se incorpora a NORGESTION, siendo en la actualidad la responsable de la oficina de Sevilla.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla (Pr. 1989). Master en Dirección Financiera por la fundación Cajasol en Sevilla .

Es miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, desde hace 3 años, y mentor en Sevilla Capital Inteligente.

Marian Gutiérrez

Senior Advisor

With over 25 years of professional experience in the financial sector, corporate advisory and corporate banking, Marian has participated in numerous transactions in various sectors, especially in agri-food, spirits, distribution, wineries, oil, engineering, mining and renewable energy.

As Senior Advisor in NORGESTION she is responsible for the origination and execution of projects and deals in the South of Spain.

She started her career in Banesto’s Corporate Banking division where she worked for more than 15 years as General Manager for Andalusia responsible for the mid-market segment. Subsequently she managed the management generational change in Group ACESUR as Economic and Financial Manager. From 2010 to 2013 Marian worked as an independent financial consultant for medium and family businesses. In 2013 he opened the Seville office of Abante Asesores where she worked as advisor and private asset manager. She joined NORGESTION in 2014 as Head of the Seville office.

Degree in Economics and Business Administration by Seville University (Pr. 1989). Master in Financial Management from Cajasol Sevilla Foundation.

Marian is a member of the Social Board of Seville University

Marian Gutiérrez

Senior Advisor

Amb més de 25 anys d’experiència en el sector financer, d’assessorament corporatiu i banca d’empreses, ha participat en nombroses operacions en molts diversos sectors, especialment en els d’agroalimentació, begudes espirituoses, distribució, bodegues, olis, olives, enginyeria, mineria i energies renovables.

Com a Senior Advisor de NORGESTION és responsable de l’originació i gestió de pojectes i operacions a la zona d’Andalusia.

Va iniciar la seva carrera professional a la divisió de negoci de la Banca Corporativa de Banesto, de la qual va ser la seva directora a Andalusia durant més de 15 anys en els diferents models de negoci en el segment de mitjanes empreses. Posteriorment va desenvolupar el procés de relleu generacional en la direcció del grup ACESUR, assumint la responsabilitat de la Direcció Econòmica-Financera del grup. En els últims anys s’ha dedicat a la consultoria financera i d’organització per a mitjanes empreses i grups familiars (2010-2013). A la seva última etapa va assumir la responsabilitat de l’obertura de l’oficina de Sevilla d’Abante Asesores Andalucía on va desenvolupar la seva activitat com a assessora i gestora de patrimonis. S’incorpora a NORGESTION, sent en l’actualitat la responsable de l’oficina de Sevilla.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Sevilla (Pr.1989). Màster en Direcció Financera per la Fundació Cajasol a Sevilla.

És membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla, des de fa tres anys, i mentor a Sevilla Capital Inteligente.

Marian Gutiérrez

Senior Advisor

25 urtetiko gorako lanbide-esperientzia sektore finantzarioan, aholkularitza korporatiboan eta enpresen bankuan. Ehunka eragiketetan esku hartu du, bereziki sektore hauetan: nekazaritzako elikagaiak, izpirituak, banaketa, upeltegia, olioak, olibak, ingeniaritza, meatzaritza eta energia berriztagarriak.

NORGESTIONen Senior Advisor den aldetik, Andaluziako eragiketen eta proiektuen sorreraz eta kudeaketaz arduratzen da.

Banestoko Banku Korporatiboaren negozio-dibisioan ekin zion lan-ibilbideari eta Andaluziako zuzendaria izan zen 15 urtetik gora, enpresa ertainen segmentuko negozio-eredu ezberdinetan. Gero, ACESUR taldeko zuzendaritzaren belaunaldi-txandaketaren barruan, bere gain hartu zuen taldearen zuzendaritza ekonomiko-finantzarioa. Azken urteotan enpresa ertainen eta familia-taldeen (2010-2013) finantza- eta antolamendu-aholkularitzan jardun du (2010-2013). Azkeneko etapan Abante Asesores Andalucia entitateak Sevillan irekitako bulegoaz arduratu zen, eta ondareen aholkulari eta kudeatzaile moduan lan egin zuen. Gero, NORGESTIONetik bat egin zuen, eta gaur egun Sevillako bulegoaren arduraduna da.

Ekonomia eta Enpresa Zientzietan lizentziatua Sevillako Unibertsitatean (Pr.1989). Zuzendaritza Finantzarioan Masterra Sevillako Cajasol.

Sevillako Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren kide da duela 3 urtez geroztik, eta Sevilla Capital Inteligente elkarteko aholkularia ere bai.

Marian Gutiérrez

Senior Advisor

Avec plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans les secteurs financier, de conseil aux entreprises et des banques d’affaires, elle a participé à de nombreuses opérations de secteurs différents comme l’agroalimentaire, les vins et spiritueux, la distribution, les caves, les huiles, les olives, l’ingénierie, l’industrie minière et les énergies renouvelables.

En tant que Senior Advisor de NORGESTION, elle est responsable de la création et gestion de projets et opérations dans la région d’Andalousie.

Elle a débuté sa carrière professionnelle dans le service des affaires de la Banque Corporative de Banesto. Elle est devenue la directrice de cette banque en Andalousie pendant plus de 15 ans et a dirigé tous les modèles d’affaires du segment des moyennes entreprises. Ensuite, elle a conduit le processus de transition générationnelle au sein de la direction du groupe ACESUR, en même temps qu’elle prenait en charge la Direction Économique-Financière du groupe. Ces dernières années elle a exercée une activité de consultante financière et en organisation pour des moyennes entreprises et des groupes familiaux (2010-2013). Finalement, elle a assumé la responsabilité d’ouvrir le siège d’Abante Asesores Andalucía à Séville, où elle a travaillé en tant que conseillère et gestionnaire de patrimoines. Actuellement, elle a rejoint NORGESTION afin d’être la responsable du bureau de Séville.

Licenciée en Sciences Économiques et de l’Entreprise par l’Université de Séville (Pr. 1989). Mastère en Direction Financière de la fondation Cajasol de Séville.

Elle est membre du Conseil Social de l’Université de Séville depuis 3 ans et mentor de Capital Intelligence à Séville.

Amb més de 25 anys d'experiència professional en el sector financer , d'assessorament corporatiu i banca d'empreses, ha participat en nombroses operacions en molt diversos sectors, especialment en els d'agroalimentació, begudes espirituoses, distribució, cellers, olis, olives, enginyeria, mineria i energies renovables.

Com a Sènior Advisor de NORGESTION és responsable de l' originació i gestió de projectes i operacions a la zona d' Andalusia.

Va iniciar la seva carrera professional en la divisió de negoci de la Banca Corporativa de Banesto, de la qual va ser la seva directora a Andalusia durant més de 15 anys en els seus diferents models de negoci en el segment mitjanes empreses. Posteriorment va desenvolupar el procés de relleu generacional en la direcció del grup ACESUR, assumint la responsabilitat de la Direcció Economicofinancera del grup. En els últims anys s'ha dedicat a la consultoria financera i d'organització per a mitjanes empreses i grups familiars (2010-2013). En la seva última etapa va assumir la responsabilitat de l'obertura de l'oficina de Sevilla d'Abante Asesores Andalucía on va desenvolupar la seva activitat com a assessora i gestora de patrimonis. S' incorpora a NORGESTIONEn l' actualitat és la responsable de l' oficina de Sevilla.

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Sevilla (Pr. 1989). Màster en Direcció Financera per la fundació Cajasol a Sevilla .

És membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla, des de fa 3 anys, i mentor a Sevilla Capital Intel·ligent.

En fer clic a "Acceptar totes les cookies", accepta l'emmagatzematge de cookies en el seu dispositiu per millorar la navegació del lloc, analitzar l'ús del lloc i ajudar en els nostres esforços de màrqueting. Consulteu la nostra Política de privacitat per obtenir més informació.