Ignacio Tellaeche de Vicente

Analista

Especializado en la valoración de empresas y modelización financiera, enfoca su actividad principalmente hacia el asesoramiento en transacciones de adquisición y venta de compañías, habiendo actuado como asesor en operaciones cerradas en diversos sectores. Entre ellos, se encuentran empresas del sector siderúrgico, industrial, automoción, energía, Oil&Gas o asegurador.

Asimismo, cuenta con experiencia en la elaboración de planes de negocio, operaciones de refinanciación y mercado de capitales.

Se incorpora a NORGESTION en el área de Corporate Finance en 2019.

Licenciado en el Grado Internacional en administración y dirección de empresas por la Universidad de Navarra (Pr. 2019).

Ignacio Tellaeche de Vicente

Analyst

Specialised in company valuation and financial modelling, he focuses his activity mainly on M&A transactions, having acted as advisor in closed deals in various sectors. These include companies in the steel, industrial, automotive, energy, oil & gas and insurance sectors.

He also has experience in strategic consulting projects, restructuring and capital markets.

He joined NORGESTION in the area of Corporate Finance in 2019.

Graduated in the International degree in business management from the University of Navarra (Pr. 2019).

Ignacio Tellaeche de Vicente

Analista

Especialitzat en la Valoració d’empreses, i Modelització financera, enfoca la seva activitat principalment cap a l’assessorament en transaccions d’adquisicions i venda de companyies, havent actuat com a assessor en operacions tancades en diferents sectors. Entre ells, es troben empreses del sector siderúrgic, industrial, automoció, energia, Oil&Gas o assegurador.

També compta amb experiència en l’elaboració de Plans de negoci, Operacions de Refinançament i Mercat de Capitals.

S’incorpora a NORGESTION en l’àrea de Corporate Finance el 2019.

Llicenciat en el Grau internacional en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Navarra (Pr. 2019).

Ignacio Tellaeche de Vicente

Analista

Enpresen balorazioan eta modelizazio finantzarioan espezializatua, bere jarduera printzipalki enpresen salerosketa transakzioetarako aholkularitzara bideratzen da, aholkulari gisa aritu baita hainbat sektoreetako operazioetan. Horien artean aurkitzen dira, siderurgia, industria, automobilgintza, energia, seguru edo Oil&Gas industriako enpresen sektoreak.

Horretaz gain, negozio planen eraketetan, refinantzazio eragiketetan eta Kapital Merkatuetan du esperientzia.

NORGESTIONen Corporate Finance sailean hasi zen 2019an.

Nazioarteko Gradua enpresen administrazio eta zuzendaritzan, Nafarroako Unibertsitatea (Pr. 2019).

Ignacio Tellaeche de Vicente

Analyste

Spécialisé dans l’évaluation des entreprises et la modélisation financière, il concentre son activité principalement dans le conseil en transactions d’acquisition et de vente d’entreprises, ayant agi à titre de conseiller sur des opérations fermées dans divers secteurs. Parmi eux, il y a des entreprises du secteur l'acier, l'industrie, l'automobile, l'énergie, Oil&Gas ou l'assurance.

De même, il a de l'expérience dans la préparation de plans d'affaires, d'opérations de refinancement et de marchés de capitaux.

Il a rejoint NORGESTION dans équipe de Corporate Finance en 2019.

Diplômé en administration et gestion des entreprises internationales par l'Université de Navarre (2019).

Especialitzat en la valoració d' empreses i modelització financera, enfoca la seva activitat principalment cap a l' assessorament en transaccions d' adquisició i venda de companyies, havent actuat com a assessor en operacions tancades en diversos sectors. Entre ells, es troben empreses del sector siderúrgic, industrial, automoció, energia, Oil&Gas o assegurador.

Així mateix, compta amb experiència en l' elaboració de plans de negoci, operacions de refinançament i mercat de capitals.

S' incorpora a NORGESTION a l'àrea de Corporate Finance el 2019.

Llicenciat en el Grau Internacional en administració i direcció d'empreses per la Universitat de Navarra (Pr. 2019).

En fer clic a "Acceptar totes les cookies", accepta l'emmagatzematge de cookies en el seu dispositiu per millorar la navegació del lloc, analitzar l'ús del lloc i ajudar en els nostres esforços de màrqueting. Consulteu la nostra Política de privacitat per obtenir més informació.